nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

sakint_kontor2.jpg 

Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över tre områden.

  • Användningen av hemliga tvångsmedel
  • Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter
  • Polisens behandling av personuppgifter

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Polisens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll.

Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm

Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Tel: 08-617 98 00

Fax: 08-617 98 88

E-post: sakint@sakint.se

 

Nämndens senaste uttalanden och remissyttranden

16 november 2016

Uttalande om säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater

» Uttalande

16 november 2016

Uttalande om uppföljning av tidigare granskning av behandlingen av personuppgifter i Polismyndighetens Nationella operativa avdelnings register över spaningsfilmer

» Uttalande

16 november 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

» Uttalande

16 november 2016

Uttalande om hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i två ärenden

» Uttalande

13 oktober 2016

Uttalande om åtalads rätt till partsinsyn såvitt avser uppgift om användning av hemligt tvångsmedel

» Uttalande

14 september 2016

Uttalande om verkställighet av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

» Uttalande

14 september 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping).

» Uttalande

14 september 2016

Uttalande om interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

» Uttalande

14 september 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst).

» Uttalande

14 september 2016

Remissyttrande över betänkandet Polis i framtiden − polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39).

» Yttrande

Senast uppdaterad 1 dec 2016