nylog.jpg  

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Dokument Begäran om kontroll Lediga tjänster Kontakt Länkar In English

 

 

sakint_kontor2.jpg 

Nämndens granskning av Polismyndigheten i Skåne

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har vid sammanträde den 15 november 2013 beslutat om uttalande avseende Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd "Kringresande".

Pressmeddelande

Uttalande

Blankett för begäran om kontroll

Nämnden har tagit fram en blankett för att förenkla för den som vill begära att nämnden ska kontrollera om Polismyndigheten i Skåne har behandlat uppgifter om honom eller henne på ett felaktigt sätt.

Blankett


Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Myndighetens nämnd har till uppgift att med inspektioner och andra undersökningar utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet samt över polisens behandling av personuppgifter.

 

Nämnden ska även på begäran av enskild kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet med lag eller annan författning.

 


 

Inom Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden finns en särskild delegation, Registerkontrolldelegationen, som fattar beslut i ärenden om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

 


 

En annan delegation inom nämnden, Skyddsregistrerings-delegationen som fattar beslut i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter för polismän och andra tjänstemän vid Säkerhetspolisen och polismän vid den öppna polisen.


Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens informationsbroschyr

 


Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm

Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Tel: 08-617 98 00

Fax: 08-617 98 88

E-post: sakint@sakint.se

27 mars 2014

Uttalande om granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen.

» Uttalande

13 februari 2014

Uttalande om Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret.

» Uttalande

13 februari 2014

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter.

» Uttalande

13 februari 2014

Pressmeddelande om nämndens fortsatta granskning av polismyndigheternas underrättelseverksamhet.

» Pressmeddelande

23 januari 2014

Uttalande om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i centralregistret under verksamhetsgrenen ”Övrigt”.

» Uttalande

23 januari 2014

Uttalande om användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten i Stockholms län.

» Uttalande

23 januari 2014

Uttalande om kartläggning av polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamhet.

» Uttalande

12 december 2013

Uttalande om Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet.

» Uttalande

15 november 2013

Uttalande om tillgången till personuppgifter i Säkerhetspolisens uppgiftssamlingar.

» Uttalande

15 november 2013

Uttalanden om uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen och förstöring av material från hemliga tvångsmedel vid Tullverket.

» Läs mer

15 november 2013

Uttalande om Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd "Kringresande".

» Pressmeddelande

» Uttalande

11 november 2013

Pressmeddelande om presskonferens med anledning av nämndens granskning av Polismyndigheten i Skåne.

» Pressmeddelande

3 oktober 2013

Remissyttrande över betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:43)

» Yttrande

27 september 2013

Pressmeddelande rörande nämndens fortsatta granskning av Polismyndigheten i Skånes registrering av romer samt inbjudan till pressträff.

» Pressmeddelande

23 september 2013

Pressmeddelande med anledning av inledd granskning till följd av uppgifter i bl.a. Dagens Nyheter den 23 september 2013 om att ett stort antal romer har registrerats hos Polismyndigheten i Skåne.

» Pressmeddelande

4 september 2013

Uttalanden om behandling av personuppgifter dels i Länskriminalpolisen i Västra Götalands uppgiftssamlingar med spaningsfilmer, dels i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR samt om Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser.

» Läs mer

Senast uppdaterad 14 apr 2014