nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

sakint_kontor2.jpg

Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över tre områden.

  • Användningen av hemliga tvångsmedel
  • Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter
  • Polisens behandling av personuppgifter

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Polisens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll.

Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm

Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Tel: 08-617 98 00

Fax: 08-617 98 88

E-post: sakint@sakint.se

 

Nämndens senaste uttalanden och remissyttranden

3 maj 2018

Uttalande om användning av hemlig rumsavlyssning vid Åklagarmyndigheten

» Uttalande

3 maj 2018

Uttalande om Rikspolis-styrelsens agerande avseende ett körkort för en kvalificerad skyddsidentitet

» Uttalande

3 maj 2018

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt)

» Uttalande

3 maj 2018

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polis-myndigheten (region Stockholm)

» Uttalande

3 maj 2018

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polis-myndigheten (region Öst)

» Uttalande

3 maj 2018

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polis-myndigheten (region Nord)

» Uttalande

3 maj 2018

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polis-myndigheten (region Väst)

» Uttalande

3 maj 2018

Remissyttrande avseende promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)

» Yttrande

3 maj 2018

Remissyttrande avseende promemorian Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3)

» Yttrande

3 maj 2018

Remissyttrande avseende betänkandet Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

» Yttrande

Senast uppdaterad 11 maj 2018