nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

sakint_kontor2.jpg

Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistrerings-delegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndig-heterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rätts-säkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över tre områden.

  • Användningen av hemliga tvångsmedel
  • Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter
  • Polisens behandling av personuppgifter

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Polisens register som får lämnas ut till arbets-givaren vid en registerkontroll.

Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skydds-registreringsdelegationen.

____________________________________________________

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) som lag i Sverige. Det innebär att personuppgiftslagen (PuL) upphör att gälla. Syftet med dataskyddsförordningen är bl.a. att stärka den enskildes integritetsskydd. Här kan du läsa mer om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens behandling av personuppgifter.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm

Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Tel: 08-617 98 00

Fax: 08-617 98 88

E-post: sakint@sakint.se

 

Nämndens senaste uttalanden och remissyttranden

12 september 2018

Uttalande om handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm

» Uttalande

12 september 2018

Uttalande om hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Örebro

» Uttalande

12 september 2018

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Nord

» Uttalande

12 september 2018

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm

» Uttalande

12 september 2018

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

» Uttalande

12 september 2018

Remissyttrande avseende betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

» Yttrande

Senast uppdaterad 19 sep 2018