nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

sakint_kontor2.jpg 

Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över tre områden.

  • Användningen av hemliga tvångsmedel
  • Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter
  • Polisens behandling av personuppgifter

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Polisens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll.

Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm

Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Tel: 08-617 98 00

Fax: 08-617 98 88

E-post: sakint@sakint.se

 

Nämndens senaste uttalanden och remissyttranden

29 mars 2017

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

» Uttalande

29 mars 2017

Uttalande om handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm

» Uttalande

29 mars 2017

Samrådsyttrande om Polismyndighetens nya allmänna spaningsregister

» Yttrande

16 februari 2017

Remissyttrande Kriminalvårdssekretess(Ju2016/09168/L5)

» Yttrande

16 februari 2017

Uttalande om verkställigheten av hemlig avlyssning vid polismyndigheten (region Mitt)

» Uttalande

16 februari 2017

Uttalande om granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Västerås där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

» Uttalande

16 februari 2017

Uttalande om polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter avseende etnicitet i underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen och region Stockholm

» Uttalande

16 februari 2017

Uttalande om säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett system för diarieföring m.m.

» Uttalande

16 februari 2017

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst

» Uttalande

Senast uppdaterad 4 apr 2017