nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

sakint_kontor2.jpg 

Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över tre områden.

  • Användningen av hemliga tvångsmedel
  • Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter
  • Polisens behandling av personuppgifter

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Polisens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll.

Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm

Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Tel: 08-617 98 00

Fax: 08-617 98 88

E-post: sakint@sakint.se

 

Nämndens senaste uttalanden och remissyttranden

15 december 2016

Uttalande om Polismyndighetens tillämpning av bestämmelsen om särskilda upplysningar om misstanke i Surfa 2

» Uttalande

15 december 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

» Uttalande

15 december 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket

» Uttalande

15 december 2016

Uttalande om granskning av begäran om och verkställighet av beslut enligt 27 kap. 25 a § rättegångsbalken

» Uttalande

15 december 2016

Remissyttrande om ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten

» Yttrande

15 december 2016

Remissyttrande om departementspromemorian Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31)

» Yttrande

15 december 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd

» Uttalande

15 december 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst

» Uttalande

15 december 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt

» Uttalande

15 december 2016

Uttalande om Säkerhetspolisens handläggning av ett inhämtningsärende

» Uttalande

Senast uppdaterad 2 jan 2017