Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens årsredovisning 2023

Fråga om hemlig avlyssning i visst avseende

Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagar-kammaren i Halmstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

Hanteringen av preventiva tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål

Polisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten

Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Kristianstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen (Ds 2023:30)

En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

Säkerhetspolisens tillämpning av den allmänna bestämmelsen om längsta tid för behandling (s.k. behovsgallring) av personuppgifter i det centrala underrättelsesystemet

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 (SOU 2023:60)

Uppgifter från Encrochat och nämndens tillsyn avseende hemliga tvångsmedel

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingar som rör utsatta områden

Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Gävle

Otillåten tilläggsinformation och differentiering vid användning av hemlig dataavläsning

Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i utredningsverksamheten

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Nord)

Datalagring och åtkomst till elektronisk information (SOU 2023:22)

Biometri – för en effektivare brottsbekämpning (SOU 2023:32)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen)