Skyddet för den personliga integriteten, Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)