Granskning av förhållandena kring begäran om och verkställighet av beslut om hemlig kameraövervakning