Granskning av verkställighet av hemlig dataavläsning i ett fall vid Polismyndigheten