Nämndens uppgifter

Tillsynen sker på eget initiativ eller på begäran av enskilda

Nämnden har till uppgift att granska sådan verksamhet som allmänheten, på grund av sekretess, normalt inte har någon insyn i. Nämnden ska säkerställa att de brottsbekämpande myndigheterna bedriver sin verksamhet på ett lagligt sätt.

​Nämndens tillsyn kan inledas på två sätt. Antingen inleds tillsynen på nämndens eget initiativ, eller så inleds den på begäran av en enskild person.​

Här kan du läsa mer om hur du begär kontroll och även ladda ner en blankett för begäran om kontroll

Här kan du se vilka som är ledamöter i nämnden

Vad granskar nämnden på eget initiativ?

Nämnden bedömer var det finns störst risk att myndigheterna gör fel och inleder sedan initiativärenden på sådana områden. Nämnden kan även inleda initiativärenden på grund av uppgifter som framkommit i media.

Nämnden har ett särskilt uppdrag att granska om polisen behandlar uppgifter om en persons

  • ras eller etniska ursprung
  • politiska åsikter
  • religiösa eller filosofiska övertygelse
  • medlemskap i fackförening
  • hälsa
  • sexualliv eller sexuella läggning

Hur bedriver nämnden sin tillsyn?

Nämnden använder olika metoder för att bedriva sin tillsyn, allt från inspektioner och intervjuer med befattningshavare till enkätundersökningar och andra så kallade skrivbordsgranskningar.​

Ett initiativärende inleds oftast genom att myndighetens kansli upprättar ett förslag till vad som ska granskas och hur detta ska ske. Till skillnad från många andra tillsynsmyndigheter har nämnden inte till uppgift att utreda anmälningar och får sällan in tips från allmänheten. När nämnden beslutat att inleda ett initiativärende är det vanligtvis tjänstemän vid kansliet som utför själva granskningen.​

Nämndens uttalanden

När nämnden är klar med sin granskning i ett initiativärende redovisar den sina iakttagelser och bedömningar i ett uttalande. Nämnden kan också uppmärksamma regeringen på om den anser att det finns brister i lag eller annan författning.

Här kan du läsa nämndens uttalanden

Remiss- och samrådsyttranden

En annan viktig uppgift för nämnden är att besvara remisser angående förslag till ny lagstiftning från regeringskansliet.​

Här kan du läsa nämndens remissyttranden

När Säkerhetspolisen planerar att behandla personuppgifter på ett nytt sätt som innebär särskild risk för intrång i den personliga integriteten ska myndigheten samråda med Integritetsskyddsmyndigheten. Nämnden kan då ges tillfälle att lämna ett yttrande till Integritetsskyddsmyndigheten. Tidigare hade Säkerhetspolisen och Polismyndigheten en skyldighet att samråda direkt med nämnden.

Här kan du läsa nämndens samrådsyttranden