Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över fyra områden:

  • Användning av hemliga tvångsmedel (brottsbekämpande myndigheter)
  • Användning av kvalificerade skyddsidentiteter (Säkerhetspolisen och Polismyndigheten)
  • Behandling av personuppgifter (Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten)
  • Förbudet mot att använda uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt för att utreda brott (Säkerhetspolisen och Polismyndigheten)

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Säkerhetspolisens och Polismyndighetens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll.

​Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen.


2021-03-23: Nytt JK-beslut om skadestånd efter anmälan från SIN

Justitiekanslern (JK) har den 10 mars fattat ett beslut om skadestånd efter anmälan från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN). Två personer som hade begärt kontroll hos SIN får 15 000 kr respektive 7 000 kr i skadestånd för att Polismyndigheten behandlat uppgifter om deras hälsa utan att det varit absolut nödvändigt.

Justitiekanslerns beslut

2021-01-12: JK beslutar om skadestånd efter anmälan från SIN

I oktober 2019 gjorde Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) en anmälan till Justitiekanslern (JK) om otillåten behandling av personuppgifter i ett ärende där en enskild person hade begärt en kontroll hos nämnden. Personen fanns registrerad i Polismyndighetens underrättelsesystem utan att myndigheten kunde förklara behovet av det. JK har nu beslutat att personen ska få 20 000 kr i skadestånd och riktar samtidigt allvarlig kritik mot Polismyndigheten.

Justitiekanslerns beslut


Här kan du läsa om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens behandling av personuppgifter.


Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm
Tel: 08-617 98 00
Fax: 08-617 98 88
E-post: sakint@sakint.se